HapticSOUND

Σύστημα ανάλυσης, τεκμηρίωσης και
επίδειξης παραδοσιακών μουσικών οργάνων του Μουσείου Κρητικής Εθνολογίας

Ίδρυμα "Μουσείο Κρητικής Εθνολογίας" - ΜΚΕ & ΚΕ

Το Μουσείο Κρητικής Εθνολογίας δημιουργήθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μεσαράς (Π.Σ.Μ.), ο οποίος θεσμοθετήθηκε το 1973, όντας μάλλον ο παλαιότερος Πολιτιστικός Σύλλογος Κρήτης. Το κτίριο κτίστηκε το 1980 στο Κατωχώρι των Βώρων σε οικόπεδο – δωρεά της οικογένειας Στεφανίδη, με αρχιτεκτονική μελέτη του αρχιτέκτονα Ν. Λιναρδάκη. Αρχικά η έκθεση λειτουργούσε στον όροφο ενώ το ισόγειο αποτελούσε χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, εργαστηρίων φωτογραφίας, συντήρησης, αρχείων. Στη δεκαετία του ΄80 το Μ.Κ.Ε. πραγματοποίησε πολλά ερευνητικά και εκπαιδευτικά Προγράμματα, εμπλούσε τις Συλλογές του με αντικείμενα παραδοσιακά από όλη την Κρήτη, και δημοσίευσε πολλές μελέτες και μονογραφίες για τα υφαντά, μεταλλικά αντικείμεα, καλάθια, έπιπλα, με μια πλήρη συλλογή κεραμικών αντικειμένων, κ.ά. Το 1992 ο Π.Σ.Μ. εδώρισε το κτιριο του Μουσείου, ορισμένα παλαιά γειτονικά του σπίτια που είχε αγοράσει, ένα μεγάλο οικόπεδο εντός του χωριού και βέβαια τις συλλογές του, τα εργαστήρια, βιβλιοθήκες, και το Νομικό Καθεστώς του άλλαξε. Δημιουργήθηκε με Προεδρικό Διαταγμα (αρ. 239) το Μουσείο Κρητικής Εθνολογίας το 1992, έγινε Ίδρυμα και έκτοτε λειτουργεί με αυτό το Νομικό Καθεστώς. Η Έκθεση επεκτάθηκε στους δυο ορόφους, δημιουργημένη με την πρωτοπόρα για την εποχή εκείνη Μουσειολογική αντίληψη του G.Η. Rivier, με θεματικές ενότητες από τη Διατροφή, την κατοικία, αρχιτεκτονική, επαγγέλματα – παραγωγή, συνδεδεμένα όλα με το φυσικό περιβάλλον στο οποίο δημιουργήθηκαν και επέζησαν. Το Μουσείο βραβεύθηκε το 1992 από το Συμβούλιο της Ευρώπης ως το καλύτερο Μουσείο της Χρονιάς.

DataScouting Ε.Ε.

Η DataScouting E.E. είναι εταιρεία κατασκευής λογισμικού που ιδρύθηκε το 2012 στη Θεσσαλονίκη με αντικείμενο τη ψηφιοποίηση, ανάλυση και προβολή πολυμεσικού περιεχομένου από έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό (εφημερίδες, τηλεόραση και ραδιόφωνο) και από το διαδίκτυο (online και social media). Για το σκοπό αυτό έχει εξελίξει καινοτόμες τεχνολογίες στο machine vision, automatic speech recognition, natural language processing και machine learning και εμπλουτίζει το ψηφιοποιημένο υλικό με μεταδεδομένα για την καλύτερη διάχυση της πληροφορίας.
Επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής των τεχνολογιών της, η DataScouting έχει υλοποιήσει διαδραστικές λύσεις για καλύτερη διάδοση και προβολή πολιτιστικού περιεχομένου για βιβλιοθήκες και μουσεία σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο.
Η ομάδα που απαρτίζει τη DataScouting έχει μεγάλο τεχνολογικό υπόβαθρο και σε συνεργασία με το ερευνητικό τμήμα της εταιρείας δημιουργούν λύσεις που παντρεύουν την τρέχουσα τεχνολογική στάθμιση για ανάλυση και προβολή πολυμέσων, με εύχρηστες διεπαφές σε αξιόπιστα συστήματα.
Η DataScouting δραστηριοποιείται κυρίως στο εξωτερικό με πελάτες στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική, Αυστραλία και Αμερική και έχει ένα ολοκληρωμένο παγκόσμιο δίκτυο πωλήσεων για την προώθηση των λύσεών της. Παράλληλα είναι ενεργός εταίρος σε πολλαπλά ερευνητικά έργα ελληνικών δράσεων και απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας- Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας - ΠΔΜ ΕΛΚΕ

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας εστιάζονται στη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων και στη διαμόρφωση της ερευνητικής πολιτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ενημερώνει το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου για ενδεχόμενες πηγές χρηματοδότησης, ενθαρρύνει την υποβολή προτάσεων για συγκεκριμένα προγράμματα έρευνας, κατευθύνει και καθοδηγεί το προσωπικό του Πανεπιστημίου όσον αφορά τις διαδικασίες χρηματοδότησης και την ανεύρεση ερευνητικών πόρων. Σκοπός του ΕΛΚΕ, είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών οποιουδήποτε είδους, οι οποίες είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης και έργων για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή και εκτελούνται ή παρέχονται από τα μέλη του εν ενεργεία επιστημονικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτική Μακεδονίας (ΔΕΠ, ΕΔΠ, ΕΕΠ) ή και με τη συνεργασία άλλων ειδικών επιστημόνων του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Μακεδονίας - ΠΑΜΑΚ - ΕΛΚΕ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ιδρύθηκε το 1983 και αποσκοπεί στη διαχείριση και αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και παροχής συναφών υπηρεσιών, προς επίτευξη του σκοπού του. Σκοπός του ΕΛΚΕ είναι η διαχείριση και διάθεση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή, καθώς και από ίδιους πόρους του και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες εκτέλεσης έργων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών, καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης, σεμιναρίων και συνεδρίων, παροχής επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, εκπόνησης ειδικών και κλινικών μελετών, εκτέλεσης δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, παροχής γνωμοδοτήσεων, σύνταξης προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, σχεδιασμού και υλοποίησης επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ως και άλλων συναφών υπηρεσιών, προς όφελος του Α.Ε.Ι. Όλα τα παραπάνω τελούν υπό την προϋπόθεση ότι εκτελούνται από το επιστημονικό προσωπικό του Πανεπιστημίου με την συνδρομή και επιπλέον ειδικών επιστημόνων, προς όφελος του Ιδρύματος και με σκοπό να συμβάλει στην παραγωγή της επιστημονικής έρευνας. Όργανα διοίκησης και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι:
α) Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.
β) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι η αρμόδια υπηρεσία για τη διοικητική υποστήριξη και οικονομική διαχείριση του Ε.Λ.Κ.Ε.

Επικοινωνία

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
Εγνατία 156,
Τ.Θ. 1591
546 36
Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 891868

hapticsound@uom.edu.gr

Κωδ. Έργου:

Τ6ΥΒΠ-00397

Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» –
«Βιομηχανικά Υλικά» – «Ανοιχτή
 Καινοτομία στον Πολιτισμό»

HapticSOUND is co-financed by the European Union and Greek national funds